MHP Lideri Bahçeli: 100 maddelik anayasa önerimizin hazırlığı tamamlandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “MHP yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. 100 maddelik yeni anayasa adıyla yeni anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlanmıştır”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında “Artık uzlaşmak ve yeni bir anayasa hazırlamak milli vecibedir” açıklamasında bulundu. https://www.samsunsecim.com/mhp-lideri-bahceli-100-maddelik-anayasa-onerimizin-hazirligi-tamamlandi/

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Samsun Seçim

Samsun Seçim

More from Medium

LJM Bookkeeping x Comma.

Photo by Murat Onder — @muratodr.photos

Blockchain, at times insinuated as Distributed Ledger Technology (DLT), makes the recorded…

Algo Stablecoins Collapse & The Case for Consumer Protection